parallax background

Što je JPP?

Javno privatno partnerstvo (JPP ili engl. PPP) je zajedničko, kooperativno djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija (uspješnija) proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga. Međutim, diskusija oko sveobuhvatne definicije pojma "javno privatno partnerstvo" nije zaključena, obzirom da se JPP javlja u različitim područjima javne uprave, u različitim oblicima, s različitim rokom trajanja i s različitim intenzitetom.

Javno-privatno partnerstvo može se opisati kao kooperacija između javnog i privatnog sektora na području planiranja, proizvodnje, pružanja, financiranja, poslovanja ili naplate javnih poslova. Javni sektor se tom prilikom javlja kao proizvođač i ponuđač takve suradnje – kao partner koji ugovorno definira vrste i obim poslova ili usluga koje namjerava prenijeti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju, ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobivene i definirane poslove.

ENBEKON d.o.o. | Folnegovićeva 1C | 10000 Zagreb | Hrvatska | T: +385 1 3535 260 | F: +385 1 3535 261 | E: info@enbekon.hr

O grupi

Osnivač tvrtke ENBEKON d.o.o. je VR Enbekon eG, registrirana njemačka zadruga usmjerena na razvoj energetskih projekata. Zadruga je osnovana u svibnju 2009. godine kao inicijativa korporativnih banaka Volksbank Raiffeisenbank iz njemačke savezne države Baden-Württemberg. U listopadu 2011. godine uprava VR Enbekon eG prebačena je iz bankarske inicijative industrijskim partnerima radi brže provedbe projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.